Politika kvaliteta

Politika kvaliteta G.P. “FINNET – INŽENJERING” je sastavni deo ukupne poslovne politike i strategije preduzeća. Ona se zasniva na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu i na princi-pima sistema menadžmenta kvalitetom. Osnovni zadatak preduzeća je realizacija osnovne delatnosti, uz stalno poboljšavanje kvaliteta celokupnog poslovanja, sa ciljem da se zadovolje potrebe i očekivanja naših investitora/korisnika, ali i svih ostalih naših zainteresovanih strana (lokalna samouprava, građani kao krajnji korisnici, država, naši zaposleni, i uopšte, šira društvena zajednica). Razumevanje internih faktora (vrednosti, kultura, znanje, performanse, način upravljanja) i eksternih faktora (makroekonomski, društveni, politički, tehnološki, konkurentski) koji utiču na poslovanje, doprinosi ostvarivanju naših ciljeva i održivog poslovanja.


Glavni ciljevi G.P. “FINNET – INŽENJERING” su stalan i usklađen razvoj preduzeća i kvalitet i pouzdanost sprovođenja svih aktivnosti u procesu projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije hidrograđevinskih objekta i objekata niskogradnje, i pružanja drugih vrsta usluga u građevinarstvu, kao što je tehnička kontrola projektne dokumentacije,  i to u svim fazama njihove realizacije.


Politika kvaliteta G.P. “Finnet - inženjering” ostvaruje se kroz:

•    stalno poboljšavanje zadovoljstva naših investitora/korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
•    bezrezervno angažovanje najvišeg rukovodstva preduzeća i preuzimanje krajnje odgovornosti za sistem menadžmenta kvaliteta;
•    posebne vrednosti i kulturu organizacije, koji se ogledaju u stabilnom i višedecenijskom održivom razvoju;
•    zavidnu kulturu međusobnih odnosa, koji se odražavaju na performanse organizacije;
•    procesni pristup, dostupnost potrebnih resursa i timski rad na ostvarivanju planiranih i ugovorenih poslova;
•    potpuno uključivanje svih zaposlenih u realizaciju procesa i njihovo usavršavanje, obuka, specijalizacija, motivacija i stalno obrazovanje i podizanje nivoa znanja organizacije;
•    ugrađivanje u rad preduzeća sistemskog pristupa menadžmentu i novih dostignuća iz građevinske delatnosti i oblasti upravljanja kvalitetom;
•    upoređivanje sa najboljima u delatnosti kojom se preduzeće bavi, uz stalno poboljšavanje ukupnih performansi preduzeća;
•    zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta, uz odlučivanje na osnovu činjenica i odgovarajuću procenu rizika i prilika koje stvaraju takve poslovne odluke;
•    uvažavanje zahteva svih zainteresovanih strana (investitora, korisnika, zaposlenih, isporu-čilaca, partnera i društva u celini) i zaštita životne sredine.


U ostvarenju postavljene politike kvaliteta očekujem podršku svih zaposlenih u G.P. “FIN-NET – INŽENJERING”.

U Pančevu, 01.04.2017. godine

Direktor preduzeća                  
G.P. “FINNET-INŽENJERING” d.o.o.         

_________________________           
Filip Perić, dipl. ecc.