U tabeli možete videti najnovije izvedene radove.

Redni

broj

NAZIV OBJEKTA-ULICA

MESTO

NARUČILAC-INVESTITOR

GOD. IZGRADNJE

Dužina mreže-

opis projekta

1

Sanacija sistema zauljene kanalizacije II faza RNNS

Novi Sad

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD

2013

PP Ø700-25m´

PP Ø -1000 m´

2

Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda naselja Kovačica

Kovačica

DOO,,GRAĐEVINAR PETROVIČ”PADINA

2013

PVC K-DN 400mm

986m´

K-DN 300mm

7.681m´

3

Izgradnja kanalizacione mreže u Novoj Pazovi

Nova Pazova

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA JP

2013-2014

PVC DN 250

1.147m´

4

Izgradnja vodovoda i kanalizacije-unutar dela centralne radne zone u K.O.Nova Pazova

Nova Pazova

RAS INŽENJERING NISKOGRADNJA DOO

ZEMUN

2014

PR SN8

Ø400-1.996 m´

Ø 300-196m´

PEHD DN 315-1265

PEHD DN 200-446m´

5

Rekonstrukcija AB nosača

Pančevo

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD

2014

PVC DN 315 SN4

64m´

6

Građevinski radovi TS 35/6 KV ITS 220/6/KV

Pančevo

TERMOELEKTRO ENEL

BEOGRAD

2014

KK PVC

ND Ø75-6m´

ND Ø110-7m´

ND Ø160-25m´

PL Ø20-15m´

7

Izgradnja sekundarne kanalizacije u naselju Veternik u Novom Sadu

Novi Sad

DOO ,,PUT INVEST”

Sremska Kamenica

2014

PP SN 10 Ø250-1.842,48

PP SN Ø 300 684,55 m´

8

Sanacija dela linije glavnog cevovoda sirove vode od tačke ,,B” do bloka IX

Pančevo

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD

2014

GRE CEVI DN 500,400,350300 i 200; 1.245 m´

9

Rekonstrukcija vod.mreže u Šapcu LOT 2 Majur i Štitar

Šabac

JKP,,VODOVOD I KANALIZACIJA”ŠABAC

2013-2014

20000 m DN 110, DN

10

Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u Elemiru

Elemir

Zrenjanin

JKP,,VODOVOD I KANALIZACIJA”ZRENJANIN

2015

Ø160-520m´ Ø200 SN4-650m´ Ø200 SN8-680m´

Ø250 SN8-1.250m´

11

Izgradnja kanalizacione mreže I postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljenom mestu Pločica

Pločica

MESNA ZAJEDNICA PLOČICA, PLOČICA

2015

PVC Ø 200; 603,33 m´PVC Ø 250; 425,94 m´ PVC Ø 315; 523,28 m´

12

Rekonstrukcija CS2 u ulici Dunavskoj u Kovinu

Kovin

OPŠTINA KOVIN-OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN

2015

CS

13

Izgradnja kanalizacione mreže- Hemofarm Šabac (cs I potisni vod)

Šabac

HEMOFARM AD VRŠAC POGON ŠABAC

2015

PEHD 110-445m´ potis PVC DN 250-25 m´

1 CS

14

Izgradnja fekalne kanalizacije u Omoljici

Pančevo

JP,,DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA”

2015

PVC DN 400; 1.271,95

15

Izgradnja kanalizacije u ulici Antona Čehova u Novom Sadu

Novi Sad

DOO ,,PUT INVEST”

Sremska Kamenica

2015

FRP Ø600mm-100,94

FRP Ø500-149,90m´

PVC Ø400mm-112,60´

Ø 250-77m´

Ø 200-97m´

Ø 160-272m´

16

Izgradnja vodovoda u Vojki

I I II faza

Vojka

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA JP

2015-2016

PE Ø63; 2.084,27 m´ PEØ 90;76,15 m´

PE Ø110 355,70 m´

PE Ø 160; 2.984 m´

17

Razdvajanje fekalne od tehnološke kanalizacije faza I u Hemofarm AD Vršac (crpna stanica i potisni vod)

Vršac

HEMOFARM AD VRŠAC

PVC DN 250-15,50 m´ PVC DN 315-276m´

Potis

PEHD 150-24m´

18

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Melenci

Melenci

JKP,,VODOVOD I KANALIZACIJA”ZRENJANIN

2015-2016

PPOV

19

Izgradnja fekalne kanalizacije u Omoljici-nastavak

Omoljica

Pančevo

GRAD PANČEVO,PANČEVO

2016

PVC DN 400; 673,79 m´

20

Hidrotehničke instalacije I gasna distribut. Mreža MTE BARIČ

Barič

,,ENERGOGROUP” BEOGRAD

2016-2017

Kanalizacija PVC DN 160,200,250,300400 i 500; 6.019 m´ Voda

PEHD 32 do 160;3.808,00 m´

21

Izgradnja V I K u ul.7 Jula u Pančevu

Pančevo

DOO,,VOJVODINAPUT”

PANČEVO

2017

PE DN 1000; 815,21 m´ PE DN 630; 418,52 m

22

Izgradnja vodovoda za naselje Stari Tamiš

Stari Tamiš

JKP,,VODOVOD I KANALIZACIJA”PANČEVO

2017-2018

PE PEHD 180; 538,00 m´ PE PEHD 110; 2.368 m´

23

Parterno uređenje prolaza za hitnu pomoć u Kovinu- I faza

Kovin

OPŠTINA KOVIN-OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN

2017

PVC DN 160 36,46 m´ PVC DN 250; 102,69 m´

24

Izgradnja fekalne kanalizacije za potrebe novog zatvora u Pančevu

Pančevo

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE BEOGRAD

2017

PVC DN 300 I 250; 3.000,00m´ 3 CS

25

Izgradnja atmosferske kanalizacije za potrebe novog zatvora u Pančevu

Pančevo

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE BEOGRAD

2017-2018

PE DN 630; 15.050,00 m´ CS 130 l/s

26

Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Ivanovo

Ivanovo

Pančevo

GRAD PANČEVO,PANČEVO

2017

PVC DN 250;

110,00m´ PVC DN 300; 920,00m´

27

Kanalizacija sanitarnih otpadnih voda u ul 7 Nova

Pančevo

GRAD PANČEVO,PANČEVO

2016-2017

PVC DN 315; 1.400 m´

28

Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Jabuka po sistemu ,,ključ u ruke”

Jabuka

Pančevo

GRAD PANČEVO,PANČEVO

2017

PVC DN 250;

1.620,00 m´

29

Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Omoljica

Omoljica

Pančevo

GRAD PANČEVO,PANČEVO

2017

PVC DN 400;

1.145,00 m´

30

Specijalna sanacija PPcevovoda u NIS-RNP

Pančevo

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD

2018

PE CEVI 315/239 140 m´

31

Izgradnja kišne kanalizacije-ul Pere Segedinca u Pančevu

Pančevo

GRAD PANČEVO,PANČEVO

2018

PP-SN8 DN 400

79,40 m´

32

Izgradnja spoljne vodovodne mreže u ul 7 Nova u Pančevu

Pančevo

GRAD PANČEVO, PANČEVO

2018

PE 160;

560,47 m´

33

Sanacija degazatora na polju 2 na Gradskoj deponiji u N.Sadu

Novi Sad

JKP,,ČISTOĆA”NOVI SAD

NOVI SAD

2018

Sanacija

deponije

34

Izgradnja spoljne vodovodne mreže u ul 7 Nova u Pančevu završetak izgradnje

Pančevo

GRAD PANČEVO, PANČEVO

2018

PE DN110: 550,00m´

35

Izgradnja fekalnog kolektora fi 600, u okviru izgradnju gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone u Pančevu-faza I

Pančevo

JKP,,VODOVOD I KANALIZACIJA”PANČEVO

2018

GRP DN 600:886,00m

36

Hidrotehničke instalacije I gasna distribut. Mreža MTE BARIČ-faza III I IV

Barič

,,ENERGOGROUP” BEOGRAD

2018

Kanalizacija PVC DN 160,200,250,300400 i 500; 4000 m´ Voda

PEHD 32 do 160; 3.900,00 m´, Q-max: 620 m

37

Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Pelisterska u Pančevu

Pančevo

GRAD PANČEVO, PANČEVO

2018

PVC DN250 231,00m´

38

Izgradnja vodovodne mreže u ulici Pelisterska –prosek u Pančevu

Pančevo

JKP,,VODOVOD I KANALIZACIJA” PANČEVO

2018

PE DN 110: 342m´

39

Hidrotehničke instalacije I gasna distribut. Mreža ZF -PANČEVO-I-FAZA

Pančevo

,,ENERGOGROUP” BEOGRAD

2018

Kanalizacija PVC DN200,250, 300,400 i 500; 1150 m´ Voda PEHD 90 do 160; 1.650,00 m´Q-max: 820 m

40

Izgradnja nedostajuće vodovodne mreže u ul.Jabučki put u Pančevu

Pančevo

GRAD PANČEVO, PANČEVO

2018

PE DN 160;

1964,00m PE DN 110; 1751,00m´

FINNET Inženjering d.o.o. Preduzeće za projektovanje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata
Kontakt informacije +381 (13) 366 068
+381 (13) 302 885
fax: +381 (13) 351 651
office@finnet-ing.rs
http://www.finnet-ing.rs
Adresa Spoljnostarčevačka 101
26000 Pančevo
Srbija

Rukovodstvo direktor:Filip Perić
teh.direktor:Zoran Staletović
ruk.izgradnje:Saša Mladenović