ISO 9001 : 2015

Naše preduzeće je prevazišlo fazu odrastanja i ušlo u fazu zrelosti. Prepoznali smo taj trenutak i odlučili da se reorganizujemo u moderan, dinamičan i formalizovan sistem koji će nam omogućiti da odgovorimo na sve strože zahteve tržišta i potrebu kvalitetnije kontrole procesa. Pri tome je bilo važno da sačuvamo ono što nas je godinama krasilo - brzinu reagovanja na zahteve naših investitora, visok kvalitet usluga, visoku pouzdanost u realizaciji poslova i veliko poverenje koje uživamo i kod partnera i kod investitora.

Početkom 2008. godine započeli smo transformaciju i uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom SRPS ISO 9001:2015. Od januara do oktobra 2008. uspešno smo prošli sve neophodne faze uvođenja i primene sistema upravljanja kvalitetom. Zvaničnu sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom u našem preduzeću obavili su predstavnici Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA), u oktobru 2008. godine, tako da je danas Finnet - Inženjering ponosni vlasnik sertifikata koji je izdala ova renomirana sertifikaciona kuća.

SRPS ISO 9001:2015 sertifikat :: Finnet inženjering

Veliku pomoć u uvođenju sistema menadžmenta kvalitetom pružili su nam naši konsultanti: dr Vojislav Božanić, prof. dr Vlastimir Dedović i dipl. inž. Vladan Radanović, koji su nas kroz ovaj proces sproveli efikasno, besprekorno strpljivo, vešto i profesionalno, uvažavajući  sve naše specifičnosti.

Proces uvođenja i primene sistema upravljanja kvalitetom pomogao nam je da objektivno sagledamo sopstvene prednosti i nedostatke, da iskustva dobre prakse pretočimo u formalizovana pravila ponašanja i poslovanja, da razmišljamo unapred i na osnovu činjenica, kao i da na sve nedostatke reagujemo pravovremeno, ispravljajući ih i učeći na njima. 

Razumeli smo da se proces upravljanja kvalitetom zasniva na kontinualnoj primeni usvojenih pravila ponašanja i da se nikada ne završava, već se stalno usavršava. Imajući to u vidu, a u kontekstu brige o zaposlenima, naše preduzeće je postavilo zadatak da u sledećem koraku započne uvođenje i primenu serija standarda SRPS OHSAS 18000, koji se odnose na sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. S obzirom da je briga o uticaju naše delatnosti na životnu sredinu uvek bila prisutna, postavili smo sebi zadatak da uvedemo i primenimo zahteve serije standarda SRPS ISO 14000 koji se odnose na upravljanje zaštitom životne sredine. Time ćemo zadržati i ojačati lidersku poziciju u oblasti održivog razvoja i društvene odgovornosti, formalizovanjem obaveza koje smo uvek dosledno i odgovorno ispunjavali.