Excellent SME Serbia

Preduzeće Finnet Inženjering je uspešno prošlo evaluaciju kreditne kuće Coface. Na osnovu toga Privredna komora Srbije je izdala web sertifikat Excellent SME Serbia.Preuzmite PDF dokument

 

Energetska politika

Energetska politika :: Finnet inženjering

Preuzmite PDF dokument

 

Istorijat kompanije

Građevinsko preduzeće “Finnet - inženjering” osnovali su Nebojša i Tamara Perić 1992. godine, sa misijom da zadovolji potrebe tržišta za usko specijalizovanim hidrograđevinskim poslovima. U samom početku G.P. “Finnet - inženjering” je više bilo usmereno na projektantske usluge. Međutim, ono vrlo brzo postaje  jedno od uglednih preduzeća koje se bavi i izvođenjem ove vrste radova. Razvojni put G.P. “Finnet - inženjering” je bio postepen i odmeren. Nije se išlo na brzu i laku zaradu, već se radilo na duže staze, tako što je svaki potez je bio promišljen i dobro odmeren. G.P. “Finnet - inženjering” nije prihvatao poslove koje u tom trenutku nije bilo u stanju da izvede.

G.P. “Finnet - inženjering” je u stalnom kontaktu sa svojim poslovnim okruženjem. Zahvaljujući zrelosti i filozofiji umerenog rasta, izgrađen je prepoznatljiv imidž preduzeća koje ima veoma jasnu predstavu o sopstvenim mogućnostima i načinima da na najbolji način zadovolji iskazane i očekivane potrebe investitora i drugih korisnika njegovih usluga.

Politika održivog razvoja, mada nije bila formalno proklamovana, učinila je da G.P. “Finnet - inženjering” kroz svoje višegodišnje poslovanje postepeno postiže sve veći nivo zrelosti i iskustva, tako da je danas osposobljeno da se prihvati i najkomplikovanjih zahvata iz svoje osnovne delatnosti.

Od prvog posla saradnici su bili Milenko Mladenović i Zoran Staletović. Saradnja se ubrzo pretvorila u partnerstvo, tako da je 1997. godine formirano zajedničko preduzeće, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa tri vlasnika: Nebojša Perić, Milenko Mladenović i Zoran Staletović sa po jednom trećinom vlasništva.

Podatak da za sve vreme zajedničkog poslovanja nije bilo konfliktne situacije između suvlasnika koja nije uspešno rešena, kao i pravilo o konsenzusu pri donošenju važnih odluka ugrađeno u osnivačke akte, govore o ozbiljnosti i postignutoj zrelosti preduzeća G.P. “Finnet - inženjering”, odnosno njegovih vlasnika i rukovodstva. Preduzeće je usvojilo i sprovodi niz postupaka dobre poslovne prakse, što prati iskustvo i obučenost zaposlenih, kao i dobro poznavanje tehnologije rada i terena na kome se radovi izvode. Sve ovo direkt-no utiče na poboljšanje konkurentnosti, povećanje efikasnosti, smanjenje rizika od nezgoda pri radu i zadovoljstvo klijenata.

Danas G.P. “Finnet - inženjering” zapošljava 60 radnika i to: osam inženjera, dvoje ekonomista i 50 radnika raznih smerova i specijalnosti.

   

Naš kapital

Kapital G.P. “Finnet - inženjering” čini:

 • poslovno-projektanski prostor od 320 m2,
 • radioničko-magacinski prostor od 400 m2,
 • zemljište oko objekta oko 30 ari
 • 6 bagera, 5 kamiona, specijalno vozilo cisterna, razne pumpe, dve garniture iglofiltera, čelična oplata, mašine za podbušivanje i zbijanje tla, kompresor i druga neophodna oprema za obavljanje delatnosti.


 

Sedište preduzeća je u Pančevu, u Spoljnostarčevačkoj ulici broj 101.

Ulaganjem u savremenu opremu i tehnologije, investiranjem u edukaciju kadrova i saradnika, kao i prijemom stručnih i kompetentnih kadrova ostvaruje se permanentni rast kvaliteta rada i stalna poboljšanja poslovanja.

 

Osnovna delatnost

Delatnost G.P. “Finnet - Inženjering” je projektovanje, izgradnja i održavanje hidrotehničkih objekata.


G.P. “Finnet - Inženjering” je kadrovski i materijalno osposobljeno da kompetentno sprovodi sledeće delatnosti:

1. Izrada projektne dokumentacije za sledeće vrste hidrograđevinskih projekata:

 • idejno rešenje objekta,
 • idejni projekat objekta,
 • glavni projekat objekta,
 • glavni projekat rekonstrukcija objekta,
 • glavni projekat sanacije i adaptacije objekata,
 • izvođački projekat objekta,
 • projekat izvedenog stanja objekta (na zahtev investitora).

2. Tehnička kontrola svih vrsta projektne dokumentacije, koja podleže reviziji;

3. Izgradnja sledećih hidrograđevinskih objekata:

 • instalacije spoljnog i unutrašnjeg vodovoda,
 • instalacije spoljne i unutrašnje kanalizacije,
 • sabirnici za kanalizaciju,
 • različite vrste cevovoda,
 • crpne stanice,
 • objekti za prečišćavanje otpadnih voda,
 • objekti za prečišćavanje pitke vode.

Za uspostavljanje, primenu i održavanje aktivnosti vezanih za osnovnu delatnost preduzeća, kao i njene izmene i proširenja odgovoran je direktor G.P. “Finnet - Inženjering”, odnosno najviše rukovodstvo G.P. “Finnet - Inženjering”.

 

Osnovni investitori

 • GRAD PANČEVO - JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA",
 • JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" PANČEVO,
 • NIS AD NOVI SAD, RNP
 • AD “VOJVODINAPUT-STRABAG” PANČEVO
 • AD "HIP-PETROHEMIJA" PANČEVO
 • HIP - AZOTARA PANČEVO
 • OPŠTINA BELA CRKVA,
 • OPŠTINA ALIBUNAR
 • DOO “OMV SRBIJA”-BEOGRAD
 • JP “GSA”-PANČEVO
 • DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE OPŠTINE STARA PAZOVA,
 • AD "LUKA DUNAV" PANČEVO,
 • DOO HOLCIM SRBIJA
 

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta G.P. “FINNET – INŽENJERING” je sastavni deo ukupne poslovne politike i strategije preduzeća. Ona se zasniva na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu i na princi-pima sistema menadžmenta kvalitetom. Osnovni zadatak preduzeća je realizacija osnovne delatnosti, uz stalno poboljšavanje kvaliteta celokupnog poslovanja, sa ciljem da se zadovolje potrebe i očekivanja naših investitora/korisnika, ali i svih ostalih naših zainteresovanih strana (lokalna samouprava, građani kao krajnji korisnici, država, naši zaposleni, i uopšte, šira društvena zajednica). Razumevanje internih faktora (vrednosti, kultura, znanje, performanse, način upravljanja) i eksternih faktora (makroekonomski, društveni, politički, tehnološki, konkurentski) koji utiču na poslovanje, doprinosi ostvarivanju naših ciljeva i održivog poslovanja.


Glavni ciljevi G.P. “FINNET – INŽENJERING” su stalan i usklađen razvoj preduzeća i kvalitet i pouzdanost sprovođenja svih aktivnosti u procesu projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije hidrograđevinskih objekta i objekata niskogradnje, i pružanja drugih vrsta usluga u građevinarstvu, kao što je tehnička kontrola projektne dokumentacije,  i to u svim fazama njihove realizacije.


Politika kvaliteta G.P. “Finnet - inženjering” ostvaruje se kroz:

•    stalno poboljšavanje zadovoljstva naših investitora/korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
•    bezrezervno angažovanje najvišeg rukovodstva preduzeća i preuzimanje krajnje odgovornosti za sistem menadžmenta kvaliteta;
•    posebne vrednosti i kulturu organizacije, koji se ogledaju u stabilnom i višedecenijskom održivom razvoju;
•    zavidnu kulturu međusobnih odnosa, koji se odražavaju na performanse organizacije;
•    procesni pristup, dostupnost potrebnih resursa i timski rad na ostvarivanju planiranih i ugovorenih poslova;
•    potpuno uključivanje svih zaposlenih u realizaciju procesa i njihovo usavršavanje, obuka, specijalizacija, motivacija i stalno obrazovanje i podizanje nivoa znanja organizacije;
•    ugrađivanje u rad preduzeća sistemskog pristupa menadžmentu i novih dostignuća iz građevinske delatnosti i oblasti upravljanja kvalitetom;
•    upoređivanje sa najboljima u delatnosti kojom se preduzeće bavi, uz stalno poboljšavanje ukupnih performansi preduzeća;
•    zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta, uz odlučivanje na osnovu činjenica i odgovarajuću procenu rizika i prilika koje stvaraju takve poslovne odluke;
•    uvažavanje zahteva svih zainteresovanih strana (investitora, korisnika, zaposlenih, isporu-čilaca, partnera i društva u celini) i zaštita životne sredine.


U ostvarenju postavljene politike kvaliteta očekujem podršku svih zaposlenih u G.P. “FIN-NET – INŽENJERING”.

U Pančevu, 01.04.2017. godine

Direktor preduzeća                  
G.P. “FINNET-INŽENJERING” d.o.o.         

_________________________           
Filip Perić, dipl. ecc.                 


 

ISO 9001 : 2015

Naše preduzeće je prevazišlo fazu odrastanja i ušlo u fazu zrelosti. Prepoznali smo taj trenutak i odlučili da se reorganizujemo u moderan, dinamičan i formalizovan sistem koji će nam omogućiti da odgovorimo na sve strože zahteve tržišta i potrebu kvalitetnije kontrole procesa. Pri tome je bilo važno da sačuvamo ono što nas je godinama krasilo - brzinu reagovanja na zahteve naših investitora, visok kvalitet usluga, visoku pouzdanost u realizaciji poslova i veliko poverenje koje uživamo i kod partnera i kod investitora.

Početkom 2008. godine započeli smo transformaciju i uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom SRPS ISO 9001:2015. Od januara do oktobra 2008. uspešno smo prošli sve neophodne faze uvođenja i primene sistema upravljanja kvalitetom. Zvaničnu sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom u našem preduzeću obavili su predstavnici Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA), u oktobru 2008. godine, tako da je danas Finnet - Inženjering ponosni vlasnik sertifikata koji je izdala ova renomirana sertifikaciona kuća.

SRPS ISO 9001:2015 sertifikat :: Finnet inženjering

Veliku pomoć u uvođenju sistema menadžmenta kvalitetom pružili su nam naši konsultanti: dr Vojislav Božanić, prof. dr Vlastimir Dedović i dipl. inž. Vladan Radanović, koji su nas kroz ovaj proces sproveli efikasno, besprekorno strpljivo, vešto i profesionalno, uvažavajući  sve naše specifičnosti.

Proces uvođenja i primene sistema upravljanja kvalitetom pomogao nam je da objektivno sagledamo sopstvene prednosti i nedostatke, da iskustva dobre prakse pretočimo u formalizovana pravila ponašanja i poslovanja, da razmišljamo unapred i na osnovu činjenica, kao i da na sve nedostatke reagujemo pravovremeno, ispravljajući ih i učeći na njima. 

Razumeli smo da se proces upravljanja kvalitetom zasniva na kontinualnoj primeni usvojenih pravila ponašanja i da se nikada ne završava, već se stalno usavršava. Imajući to u vidu, a u kontekstu brige o zaposlenima, naše preduzeće je postavilo zadatak da u sledećem koraku započne uvođenje i primenu serija standarda SRPS OHSAS 18000, koji se odnose na sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. S obzirom da je briga o uticaju naše delatnosti na životnu sredinu uvek bila prisutna, postavili smo sebi zadatak da uvedemo i primenimo zahteve serije standarda SRPS ISO 14000 koji se odnose na upravljanje zaštitom životne sredine. Time ćemo zadržati i ojačati lidersku poziciju u oblasti održivog razvoja i društvene odgovornosti, formalizovanjem obaveza koje smo uvek dosledno i odgovorno ispunjavali.

 
 
FINNET Inženjering d.o.o. Preduzeće za projektovanje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata
Kontakt informacije +381 (13) 366 068
+381 (13) 302 885
fax: +381 (13) 351 651
office@finnet-ing.rs
http://www.finnet-ing.rs
Adresa Spoljnostarčevačka 101
26000 Pančevo
Srbija

Rukovodstvo direktor:Filip Perić
teh.direktor:Zoran Staletović
ruk.izgradnje:Saša Mladenović